Новини

<< Всички новини

[15.07.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Милан Демиров Гурдалов, бивш жител на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, и всички заинтересовани лица, че на 15.07.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Мустафа Гурдалов чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-89/15.07.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

180 кв.м (сто и осемдесет кв.м) от общата площ 230 кв.м на имот с планоснимачен № 913, кв. 19 по одобрения със Заповед № 237/2001 год. регулационен и кадастрален план на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед №176/2008 год. на кмета на Община Гърмен. 

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                                  

<< Всички новини | << АРХИВ