Новини

<< Всички новини

[30.07.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 30.07.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Феим Сердарев чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-95/30.07.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

46/725 (четиридесет и шест върху седемстотин двадесет и пет) идеални части от УПИ IX(девет), кв. 36 (тридесет и шест) по одобрения със Заповеди №№ 237/2001 год. и 174/2004 год. регулационен и кадастрален план на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед №253/2013 год. на кмета на Община Гърмен, заснети като 46/128 (четиридесет и шест върху сто двадесет и осем) идеални части от имот с планоснимачен № 403 (четиристотин и три), който участва в образуването на УПИ VII(седем), кв. 36 (тридесет и шест) по одобрения със Заповеди №№ 237/2001 год. и 174/2004 год. регулационен и кадастрален план на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед №253/2013 год. на кмета на Община Гърмен,с обща площ за УПИ VII, кв. 36 от 170 кв.м (сто и седемдесет кв.м), както и участва в образуването на УПИ IX, кв. 36  по одобрения със Заповеди №№ 237/2001 год. и 174/2004 год. регулационен и кадастрален план на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед №253/2013 год. на кмета на Община Гърмен, с обща площ за УПИ IX, кв. 36 от 725 кв.м (седемстотин двадесет и пет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ