Новини

<< Всички новини

[07.08.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Ракип Ракипов Имамов и всички заинтересовани лица, че на 07.08.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Шаакип Имам чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-99/07.08.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв.м (седемдесет и два кв.м), построена върху имот с планоснимачен № 175 (сто седемдесет и пет), кв.14 (четиринадесет) по одобрения със Заповед № 575/1973 год. регулационен и кадастрален план на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, който участва в образуването на УПИ II-174;175, УПИ IV-173 и УПИ V-176, кв. 14, по одобрения със Заповед № 575/1973 год. регулационен и кадастрален план на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, с площ за имота от 641 кв. м (шестстотин четиридесет и един кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ