Новини

<< Всички новини

[13.08.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 13.08.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Валентин Киневирски чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-102/13.08.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

  1. 1.    Част от имот с планоснимачен № 207 (двеста и седем), кв. 16 (шестнадесет) по одобрения със Заповед № 509/1968 год. регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед № 202/21.05.2019 год. на кмета на Община Гърмен, с площ от 416 кв.м (четиристотин и шестнадесет кв.м), който изцяло изгражда УПИ XXIV (двадесет и четири), кв. 16, с уредени регулационни сметки, по одобрения със Заповед № 509/1968 год. регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед № 202/21.05.2019 год. на кмета на Община Гърмен, ведно с построената в имота двуетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ от 150 кв.м (сто и петдесет кв.м);
  2. 2.    Част от имот с планоснимачен № 207 (двеста и седем), кв. 16 (шестнадесет) по одобрения със Заповед № 509/1968 год. регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед № 202/21.05.2019 год. на кмета на Община Гърмен, с площ от 42 кв.м (четиридесет и два кв.м), който участва в образуването на УПИ XXI-207,209,210, кв. 16, по одобрения със Заповед № 509/1968 год. регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед № 202/21.05.2019 год. на кмета на Община Гърмен;
  3. Част от имот с планоснимачен № 207 (двеста и седем), кв. 16 (шестнадесет) по одобрения със Заповед № 509/1968 год. регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед № 202/21.05.2019 год. на кмета на Община Гърмен, с площ от 3 кв.м (три кв.м), който участва в образуването на УПИ XXII-155,156, кв. 16, по одобрения със Заповед № 509/1968 год. регулационен и кадастрален план на село Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед № 202/21.05.2019 год. на кмета на Община Гърмен.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

<< Всички новини | << АРХИВ