Новини

<< Всички новини

[19.08.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Асаф Арун Ахмед и всички заинтересовани лица, че на 19.08.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

                      

Производството е по инициатива на Нурай Кърджали и Нурие Раиф чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-103/19.08.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

2/8 (две осми) идеални части от УПИ IV (четири), планоснимачен № 59 (петдесет и девет), кв. 26 (двадесет и шест) по одобрения със Заповед № 14/1991 год. регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия урегулиран поземлен имот от 905 кв.м (деветстотин и пет кв.м), ведно с 2/8 (две осми) идеални части от построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 88 кв.м (осемдесет и осем кв.м) и 2/8 (две осми) идеални части от построената в същия имот второстепенна сграда със застроена площ от 64 кв.м (шестдесет и четири кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.      

<< Всички новини | << АРХИВ