Новини

<< Всички новини

[21.08.2019]

ИНФОРМАЦИЯ

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ

„Личната помощ“ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.

Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма за лична помощ.

Доставчик на личната помощ е Община Гърмен.

 

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Ползвател на лична помощ е човек с увреждане, довело до ограничения в способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото.

В Закона за личната помощ са регламентирани групите на лицата с увреждания, които могат да бъдат включени в механизма. До 31 декември 2020 г. ползвателите са:

1. хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

2. деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

3. деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Важно условие за включване в механизма и ползване на личната помощ:

 • когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на общината, доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.
 • в случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на община, доставчик на личната помощ.

АСИСТЕНТИ                                                 

Асистент може да бъде всяко физическо лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

С всеки кандидат за асистент се извършва събеседване, след което се вписва в списък на кандидатите за асистенти в община Гърмен.

С одобрените асистенти се сключва трудов договор по реда на Кодекса на труда.

 

СТЪПКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ:

 1. Лице с увреждане, желаещо да ползва лична помощ, трябва да има изготвена индивидуална оценка на потребностите и да е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Гоце Делчев.
 2. Подаване на заявление - декларация за включване в механизма за лична помощ 
 3. Заявлението се подава по настоящ адрес на лицето/детето с увреждане до Кмета на община Гърмен. Може да се подаде лично от лицето с увреждане, чрез упълномощено от него лице или чрез законен представител.

В заявлението лицето с увреждане има възможност да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, Община Гърмен може да предложи асистент.

Към заявлението е необходимо да бъдат приложени следните документи:

 • документ за самоличност на лицето с увреждане, на упълномощеното лице или законен представител (за справка);
 • направление с определения брой часове лична помощ в оригинал, издадено от дирекция „Социално подпомагане“ на лицето/детето с увреждане;
 • пълномощно (копие) или декларация свободен текст в случаите на подаване на заявлението от упълномощено лице.

 1. Подаване на заявление-декларация от кандидата за асистент до Кмета на община Гърмен.

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето/детето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Към заявлението, кандидатът за асистент прилага следните документи:

-          документ за самоличност (за справка);

-          автобиография;

-          декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец);

-          копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов договор;

-          по преценка, кандидатът за асистент може да представи копие от документи, удостоверяващи успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г., и/или други програми и проекти.

 

 1. Провеждане на събеседване с кандидата за асистент и вписването му в Списъка с асистенти на община Гърмен.
 2. Сключване на тристранно споразумение между кмета на Община Гърмен, асистента и лицето с увреждане.
 3. Подписване на трудов договор с одобрения асистент.

Образци Личен асистент

Образци Потребител

 

<< Всички новини | << АРХИВ