Новини

<< Всички новини

[30.08.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мустафа Фазлиев Узунов и всички заинтересовани лица, че на 30.08.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ферад Узунов и Юлия Узунова чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-105/30.08.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

масивна жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 72 кв.м (седемдесет и два кв.м), стопанска сграда със застроена площ от 24 кв.м (двадесет и четири кв.м) и тераса със застроена площ от 24 кв.м (двадесет и четири кв.м), построени на основание отстъпено безвъзмездно право на строеж върху държавна земя, представляваща УПИ XV (петнадесет), планоснимачен № 212 (двеста и дванадесет), кв. 20 (двадесет), по утвърдения със Заповед № 490/1969 год. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ