Новини

<< Всички новини

[05.09.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Иса Амид Караибраим и всички заинтересовани лица, че на 05.09.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Иса Караибраим и Азие Караибраим  чрез подадено заявление с вх. №ОС-2078-107/05.09.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

първи жилищен етаж, със застроена площ от 72 кв.м (седемдесет и два кв.м) от двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв.м (седемдесет и два кв.м); масивна сграда, представляваща пристройка към двуетажната масивна жилищна сграда откъм източната й страна, състояща се от магазин за хранителни стоки, със застроена площ от 40 кв.м (четиридесет кв.м), и гараж със застроена площ от 24 кв.м (двадесет и четири кв.м) и масивна сграда, представляваща пристройка към двуетажната масивна жилищна сграда откъм северозападната й страна, със застроена площ от 42 кв.м (четиридесет и два кв.м), построени на основание отстъпено безвъзмездно право на строеж върху държавна земя, представляваща УПИ V (пет), кв. 4 (четири), по утвърдения със Заповед № 490/1969 год. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 768 кв.м (седемстотин шестдесет и осем кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ