Новини

<< Всички новини

[18.09.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 18.09.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Мюсюлманско настоятелство село Осиково, община Гърмен, област Благоевград чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-109/18.09.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ IV (четири), планоснимачен № 492 (четиристотин деветдесет и две), кв. 10 (десет), по одобрения със Заповеди №№ 1563/1935 год. и 1564/1935 год. регулационен и кадастрален план на с. Осиково, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед № 430/2012 год. на кмета на Община Гърмен,  с площ от 814 кв.м (осемстотин и четиринадесет кв.м), ведно с построената в имота масивна сграда – джамия, със застроена площ от 135 кв.м (сто тридесет и пет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.     

<< Всички новини | << АРХИВ