Новини

<< Всички новини

[20.09.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Велика Илиева Баракова и всички заинтересовани лица, че на 20.09.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Снежана Гюргакова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-111/20.09.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

1.  Нива с площ от 897 кв.м (осемстотин деветдесет и седем кв.м), шеста категория, находяща се в местността „Мелещица“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 18366.8.11 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка осем точка единадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 008011 (осем хиляди и единадесет) по КВС на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград;

2.  Нива с площ от 921 кв.м (деветстотин двадесет и един кв.м), пета категория, находяща се в местността „Секцията“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 18366.81.2 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка осемдесет и едно точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 081002 (осемдесет и една хиляди и две) по КВС на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград; 

3.  Ливада с площ от 198 кв.м (сто деветдесет и осем кв.м), пета категория, находяща се в местността „Улнивец“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 18366.55.9 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка петдесет и пет точка девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 055009 (петдесет и пет хиляди и девет) по КВС на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград;

4.  Нива с площ от 2 421 кв.м (две хиляди четиристотин двадесет и един кв.м), пета категория, находяща се в местността „Палметната“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 18366.38.5 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тридесет и осем точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 038005 (тридесет и осем хиляди и пет) по КВС на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград;

5.  Ливада с площ от 200 кв.м (двеста кв.м), пета категория, находяща се в местността „Тальова върба“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 18366.16.59 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка шестнадесет точка петдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 016059 (шестнадесет хиляди петдесет и девет) по КВС на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.   

<< Всички новини | << АРХИВ