Новини

<< Всички новини

[25.09.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Велика Илиева Баракова и всички заинтересовани лица, че на 25.09.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Борис Гюргаков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-113/25.09.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

1. Нива с площ от 247 кв.м (двеста четиридесет и седем кв.м), десета категория, находяща се в местността „Мелещица“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 18366.8.24 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка осем точка двадесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 008024 (осем хиляди двадесет и четири) по КВС на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград;

2.  Нива с площ от 1 862 кв.м (хиляда осемстотин шестдесет и два кв.м), пета категория, находяща се в местността „Голяма бара – Тумбата“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 18366.77.2 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка седемдесет и седем точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 077002 (седемдесет и седем хиляди и две) по КВС на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград;

3.  Ливада с площ от 930 кв.м (деветстотин и тридесет кв.м), пета категория, находяща се в местността „Бадемица“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 18366.13.16 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тринадесет точка шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 013016 (тринадесет хиляди и шестнадесет) по КВС на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград;

4.  Нива с площ от 1 423 кв.м (хиляда четиристотин двадесет и три кв.м), пета категория, находяща се в местността „Чучурите /О/“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 20331.61.14 (двадесет хиляди триста тридесет и едно точка шестдесет и едно точка четиринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 061014 (шестдесет и една хиляди и четиринадесет) по КВС на землище село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ