Новини

<< Всички новини

[24.09.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Ибрахим Бекиров Ходжов и всички заинтересовани лица, че на 24.09.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Юсуф Ходжов и Ахмед Мутишев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-112/24.09.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

215/457 (двеста и петнадесет върху четиристотин петдесет и седем) идеални части от УПИ XIV (четиринадесет), планоснимачен № 175 (сто седемдесет и пет), кв. 31 (тридесет и едно), по утвърдения със Заповед № 15/1990 год. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 457 кв.м (четиристотин петдесет и седем кв.м), ведно с построените в западната част на имота двуетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ от 76 кв.м (седемдесет и шест кв.м) и стопанска сграда със застроена площ от 24 кв.м (двадесет и четири кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ