Новини

<< Всички новини

[30.09.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Иван Стоянов Малев и всички заинтересовани лица, че на 30.09.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Магдалена Славчева и Георги Славчев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-114/30.09.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ X (десет), планоснимачен № 195 (сто деветдесет и пет), кв. 18 (осемнадесет), по одобрения със Заповеди №№ 16/1933 год. и 690/1933 год. регулационен и кадастрален план на село Балдево, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 365 кв.м (триста шестдесет и пет кв.м), ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 80 кв.м (осемдесет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.    

<< Всички новини | << АРХИВ