Новини

<< Всички новини

[07.10.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Халил Мехмедов Гегов и всички заинтересовани лица, че на 07.10.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Никола Пирински и Емил Пирински чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-115/07.10.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

имот с планоснимачен № 282 (двеста осемдесет и две), кв. 19 (деветнадесет), с площ от 212 кв.м (двеста и дванадесет кв.м), който ведно с имот с планоснимачен № 281 (двеста осемдесет и едно), кв. 19 (деветнадесет), участва в образуването на УПИ XIII - 281, 282 (тринадесет двеста осемдесет и едно двеста осемдесет и две), кв. 19 (деветнадесет) по одобрения със Заповед № 14/1991 год. регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, целият с площ от 388 кв.м (триста осемдесет и осем кв.м), ведно с построената в имота двуетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ от 135 кв.м (сто тридесет и пет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ