Новини

<< Всички новини

[29.10.2019]

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ: „ ДОМАШНИ ГРИЖИ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ: „ ДОМАШНИ ГРИЖИ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“

Във връзка със сключен договор № 149 от 25.10.2019 г. между Община Гърмен и ОБР.Център Еврика ЕООД  за Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги  по  проект № BG05M9OP001-2.040-0127 " Домашна грижа за достоен живот", финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2", ОБР.Център Еврика ЕООД и  Община Гърмен уведомяват заинтересованите потребители на почасови патронажни грижи, че стартира набирането на заявления за ползване на услугите.

Потенциалните потребители на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове са възрастни хора (над 65 години) и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания. Патронажните грижи ще се предоставят на базата на оценки на индивидуалните потребности и ще се спазват хоризонталните принципи за равни възможности и недопускане на дискриминация.

Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове към настоящата обява

1.    За ползватели на социалната услуга „патронажни  грижи“ по проекта могат да кандидатстват лица над 65 год. и хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, отговарящи на едно от следните изисквания:

1.1.    Лица на възраст над 18 години с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
1.2.    Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
1.3.    Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;
1.4.    Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;
Кандидатстване: Документи се подават до 04.11.2019 г.
Предоставяне на социалната услуга: 12 месеца считано от датата на сключване на договора за предоставяне на услугата.

2.    Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в община Белица. При кандидатстването се прилагат следните документи:

2.1.    Документ за самоличност (копие);
2.2.    Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (копие)
2.3.    Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие), епикризи или др. медицински документи.
2.4.    Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)
2.5.    Декларация по образец , че към момента на кандидатстването лицето ползва или не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването - лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител)
2.6.    Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни
2.7.    Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата -когато не се подава лично

Образци на документите могат да се получат всеки работен ден от 8.30-17.00 часа деловодството  в Общината, както и да бъдат изтеглени от официалния сайт на община Гърмен : https://www.garmen.bg

Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в Община Гърмен  и на официалния сайт.

Повече информация можете да получите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в стая №15 в Община Гърмен, с.Гърмен, ул.“Първа“ №35, или на тел.0882966775; тел.07523/2040.

 

Необходими документи на потребителите:

 

Заявление за ползване на услугата 

Декларация за лични данни 

 

<< Всички новини | << АРХИВ