Новини

<< Всички новини

[12.05.2017]

ОБЯВА

ОБЯВА
за набиране на доброволци за участие в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване последствията от тях
На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, чл. 4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г., Наредба Iз-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване последствията от тях и решение № 667 от Протокол № 36/04.11.214 г.на Общински съвет с. Гърмен
ОБЩИНА ГЪРМЕН
НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ
за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване последствията от тях
Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лица:
навършили 18 години,независимо от трудовото или служебно положение;
клинично здрави;
психически здрави;
неосъждани за умишлени престъпления от общ характер;
способни да поемат отговорност;
с умения за работа в екип;
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за членство в доброволното формирование /по образец/;
2. Формуляр за кандидатстване /по образец/;
3. Медицинско удостоверение,доказващо, че лицето е клинично здраво;
4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Копие от документ да придобито образование, специалност или правоспособност
7. Писмено съгласие от работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение;
8. Декларация за съгласие за обработка на данни;
9. Актуална снимка с размери 3,5 х 4,5 см;
10. Копие от лична карта;
11.Копие от документ за правоспособност за извършване на дейност със специална техника, ако има такъв;
12. Копие от свидетелство за правоуправление на МПС за съответната категория, ако има такова.
Комплекта от документи за членство членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на Общинска администрация с. Гърмен.
Брой на вакантните места – 16 човека.
Телефон за справки 07523/20 40; 20 47 – И. Ирмиев.
Документи, които се предоставят от Общинска администрация с. Гърмен.
Заявление за членство в доброволното формирование /по образец/;
Формуляр за кандидатстване /по образец/;
Декларация за съгласие за обработка на данни;
Проект на граждански договор между кмета на общината и доброволеца.

<< Всички новини | << АРХИВ