Новини

<< Всички новини

[16.10.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Мехмедали Мехмедалиев Бинджев и всички заинтересовани лица, че на 16.10.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Шерифе Мекерозова и Джемал Мекерозов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-118/16.10.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

  1. 4/5 (четири пети) идеални части от нива с площ от 0.407 дка (четиристотин и седем кв.м.), десета категория, находяща се в местността „Кучешко торище“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 62640.36.13 (шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка тридесет и шест точка тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 036013 (тридесет и шест хиляди и тринадесет) по КВС на землище село Рибново, община Гърмен, област Благоевград.
  2. Нива с площ от 0.501 дка (петстотин и един кв.м.), десета категория, находяща се в местността „Върбиците“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 62640.43.13 (шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет точка четиридесет и три точка тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-408/12.06.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 043013 (четиридесет и три хиляди и тринадесет) по КВС на землище село Рибново, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.    

<< Всички новини | << АРХИВ