Новини

<< Всички новини

[16.10.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Ангел Иванов Папалезов и всички заинтересовани лица, че на 16.10.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Костадин Папалезов и Катерина Василева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-119/16.10.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/4 (една четвърт) идеална част от УПИ I (едно), планоснимачен № 265 (двеста шестдесет и пет), кв. 13 (тринадесет), по плана на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 918 кв.м (деветстотин и осемнадесет кв.м), ведно с 1/4 (една четвърт) идеална част от построените върху имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв.м (седемдесет и два кв.м) и паянтова стопанска сграда със застроена площ от 30 кв.м (тридесет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ