Новини

<< Всички новини

[17.10.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18аот АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 17.10.2019 г. е започнало административно производство за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на нотариус Ваня Бумбарова чрез подадена молба с вх. № ОС-2078-117-001/17.10.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ II (две), планоснимачен № 253 (двеста петдесет и три), кв. 47 (четиридесет и седем), по одобрения със Заповед № 9/1999 год. регулационен и кадастрален план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК заинтересованите страни могат да правят писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ