Новини

<< Всички новини

[18.10.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18аот АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 18.10.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Джемал Менков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-120/18.10.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

имот с планоснимачен № 1025 (хиляда двадесет и пет), кв. 36 (тридесет и шест) по одобрения със Заповеди №№ 237/2001 год. и 174/2004 год. регулационен и кадастрален план на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед №253/2013 год. на кмета на Община Гърмен, с площ от 155 кв.м (сто петдесет и пет кв.м), който участва с площ от 90 кв.м (деветдесет кв.м) в образуването на УПИ VII (седем), кв. 36 (тридесет и шест) по одобрения със Заповеди №№ 237/2001 год. и 174/2004 год. регулационен и кадастрален план на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед № 253/2013 год. на кмета на Община Гърмен, с обща площ за УПИ VII, кв. 36 от 170 кв.м (сто и седемдесет кв.м), както и участва с площ от 65 кв.м (шестдесет и пет кв.м) в образуването на УПИ IX, кв. 36  по одобрения със Заповеди №№ 237/2001 год. и 174/2004 год. регулационен и кадастрален план на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед №253/2013 год. на кмета на Община Гърмен, с обща площ за УПИ IX, кв. 36 от 725 кв.м (седемстотин двадесет и пет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК заинтересованите страни могат да правят писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.   

<< Всички новини | << АРХИВ