Новини

<< Всички новини

[18.05.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН

ОРГАНИЗИРА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2016 ГОДИНА

На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Гърмен, председателят на Общински съвет с.Гърмен, кани  гражданите на общината, заинтересованите лица на публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Гърмен за 2016 г., което ще се проведе на 29.05.2017 г. /понеделник/ от 10:00 часа в заседателната  зала в сградата на Общинска администрация с.Гърмен.

Може да изтеглите:

  1. Приходи и разходи с държавен характер за финансовата 2016 г.
  2. План и отчет на извънбюджетните сметки към 31.12.2016 г.
  3. Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г.

<< Всички новини | << АРХИВ