Новини

<< Всички новини

[31.10.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Мурад Мехмед Чауш и всички заинтересовани лица, че на 31.10.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Джаит Чауш чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-122/31.10.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

нива с площ от 1 202 кв.м (хиляда двеста и два кв.м), шеста категория, находяща се в местността „Раделер“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 24267.82.23 (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем точка осемдесет и две точка двадесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1661/27.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 082023 (осемдесет и две хиляди двадесет и три) по КВС на землище село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ