Новини

<< Всички новини

[11.11.2019]

ОБЯВА

Във връзка със сключен договор № 149 от 25.10.2019 г. между Община Гърмен и ОБР.Център Еврика ЕООД  за Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги  по  проект № BG05M9OP001-2.040-0127 " Домашна грижа за достоен живот", финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2", ОБР.Център Еврика ЕООД и  Община Гърмен

 

С Ъ О Б Щ А В А Т

 

От 11.11.2019 г. до 15.11.2019 г. вкл. ще се приемат заявления от кандидатите за предоставяне на мобилна здравно-социална услуга :

 

  1. ДОМАШЕН ПОМОЩНИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА5

МЯСТО НА РАБОТА: Предоставяне на здравно-социалната услуга в домашна среда (в дома на потребителите, кандидатствали по проекта по график)

ОБРАЗОВАНИЕ: Няма изисквания

ТРУДОВ СТАЖ: Няма изисквания

ДРУГИ: Работата, като ,,Личен асистент“, ,,Социален асистент‘‘ и ,,Домашен помощник‘‘ по проекти с европейско или национално финансиране, е предимство СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Да имат мотивация и нагласа за работа в

социалната сфера с лица с увреждания и възрастни хора по предоставяне на здравно- социални услуги.

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца

РАБОТНО ВРЕМЕ: Непълно (4 ч.)

 

2.    МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ. БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:  1

МЯСТО НА РАБОТА: Предоставяне на здравно-социалната услуга в домашна среда (в дома на потребителите, кандидатствали по проекта по график)

ОБРАЗОВАНИЕ: Средно, средно-специално, висше – бакалавър, магистър СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Лица с придобита професионална квалификация ,,Медицинска сестра'', ,Медицински фелдшер'', или ,,Акушерка''

ТРУДОВ СТАЖ: Стаж в сферата на предоставянето на здравни услуги минимум 1 година

ДРУГИ: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство – удостоверява се с приложен документ

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Работа на изнесена на терен, в домашни условия,гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания; компютърна грамотност; работа в екип

ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: За определен срок, съгласно проекта – 12 месеца

РАБОТНО ВРЕМЕ: Непълно (4 ч.)

 

3.   ПСИХОЛОГ

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА: 1

МЯСТО НА РАБОТА: Предоставяне на здравно-социалната услуга в домашна среда (в дома на потребителите, кандидатствали по проекта)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше – бакалавър, магистър

СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: Професионално направление

„Психология“ и сходни

ТРУДОВ СТАЖ: Работата като психолог е предимство; професионален опит минимум 1 година

ДРУГИ: Работата по проекти и дейности със сходен характер е предимство –

 

 

удостоверява се с приложен документ

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Работа на изнесена на терен, в домашни условия; гъвкавост и умения за работа с възрастни хора и лица с увреждания; компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; работа в екип

РАБОТНО ВРЕМЕ: Непълно (4 ч.)

 

Към заявлението се прилагат следните документи:

 

  • Документ за самоличност {за справка);
  • Автобиография;
  • Документи за придобитата образователна степен - съотносима за длъжността;
  • Служебна бележка от месторабота {ако кандидатът работи);
  • Служебна бележка от учебно заведение {ако кандидатът учи);
  • Документ за завършено образование – копие;
  • Копие     на    документи,      удостоверяващи       трудовия      стаж     на    кандидата      /ако     е приложимо/;
  • Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

 

Място и срок за подаване на документи:

Образци на документите могат да се получат всеки работен ден от 8:30-17:00 часа в Общината, както и да бъдат изтеглени от официалния сайт на община Гърмен : https://www.garmen.bg

Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в Община Гърмен  и на официалния сайт.

Повече информация можете да получите всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в стая №15 в Община Гърмен, с.Гърмен, ул.Първа №35 или на тел. 0882966775 и  07523/2040.

 

Образци за кандидатстване 

<< Всички новини | << АРХИВ