Новини

<< Всички новини

[06.11.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Илия Стойков Зирев и всички заинтересовани лица, че на 06.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Илия Зирев (наследник) чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-127/06.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

1.   Нива с площ от 974 кв.м (деветстотин седемдесет и четири кв.м), десета категория, находяща се в местността „Оградата“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 43606.9.359 (четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка триста петдесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 009359 (девет хиляди триста петдесет и девет) по КВС на землище село Лещен, община Гърмен, област Благоевград;

2.   Нива с площ от 449 кв.м (четиристотин четиридесет и девет кв.м), десета категория, находяща се в местността „Оградата“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 43606.9.366 (четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка триста шестдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 009366 (девет хиляди триста шестдесет и шест) по КВС на землище село Лещен, община Гърмен, област Благоевград;

3.   Нива с площ от 1 743 кв.м (хиляда седемстотин четиридесет и три кв.м), десета категория, находяща се в местността „Свети Димитър“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 43606.9.182 (четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка сто осемдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 009182 (девет хиляди сто осемдесет и две) по КВС на землище село Лещен, община Гърмен, област Благоевград;

4.   Нива с площ от 252 кв.м (двеста петдесет и два кв.м), десета категория, находяща се в местността „Оградата“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 43606.9.332 (четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка девет точка триста тридесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 009332 (девет хиляди триста тридесет и две) по КВС на землище село Лещен, община Гърмен, област Благоевград;

5.   Друг вид земеделска земя с площ от 2 002 кв.м (две хиляди и два кв.м), десета категория, находяща се в местността „Алиева дъбика“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 43606.6.31 (четиридесет и три хиляди шестстотин и шест точка шест точка тридесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лещен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-303/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 006031 (шест хиляди тридесет и едно) по КВС на землище село Лещен, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ