Новини

<< Всички новини

[01.11.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  наследниците на Иван Теофилов Шкевов и всички заинтересовани лица, че на 01.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Йордан Шкевов и Емилия Иванчева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-124/01.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ I (едно), планоснимачен № 143 (сто четиридесет и три), кв. 21 (двадесет и едно), по одобрения със Заповед № 1/1993 год. регулационен и кадастрален план на село Марчево, община Гърмен, област Благоевград, с площ от около 1 000 кв.м (хиляда кв.м), ведно с построеното върху имота паянтово жилище със застроена площ от 80 кв.м (осемдесет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.        

<< Всички новини | << АРХИВ