Новини

<< Всички новини

[13.01.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/, с който се променя регулацията на УПИ II, пл. №57, кв.5 по плана на с.Лещен, общ.Гърмен като към него се присъединяват имот пл. №358-на Росен Кръстев Узунов и имот пл.№362-на община Гърмен, кв.5 по плана на с.Лещен, общ.Гърмен и новообразувания УПИ II, пл. №57,358,362, кв.5 по плана на с.Лещен, общ.Гърмен се отрежда за жилищно строителство, а УПИ III, кв.5 се отрежда за имот пл. №58 по плана на с.Лещен, общ.Гърмен.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал.3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА

<< Всички новини | << АРХИВ