Новини

<< Всички новини

[05.11.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 05.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Расим Бошнаков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-125/05.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

имот с планоснимачен № 1002 (хиляда и две), кв. 54 (петдесет и четири), по одобрения със Заповеди №№ 310/2010 год. и 410/2010 год. регулационен и кадастрален план на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, целият с площ от 2 150 кв.м (две хиляди сто и петдесет кв.м), от които 1 960 кв.м (хиляда деветстотин и шестдесет кв.м) от общата площ 2 150 кв.м на имот с планоснимачен № 1002, са част от УПИ XVIII, кв. 54 по одобрения със Заповеди №№ 310/2010 год. и 410/2010 год. регулационен и кадастрален план на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                             

 

Уведомление от 05.11.2019 г.

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 05.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Расим Бошнаков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-125/05.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

имот с планоснимачен № 1002 (хиляда и две), кв. 54 (петдесет и четири), по одобрения със Заповеди №№ 310/2010 год. и 410/2010 год. регулационен и кадастрален план на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград, целият с площ от 2 150 кв.м (две хиляди сто и петдесет кв.м), от които 1 960 кв.м (хиляда деветстотин и шестдесет кв.м) от общата площ 2 150 кв.м на имот с планоснимачен № 1002, са част от УПИ XVIII, кв. 54 по одобрения със Заповеди №№ 310/2010 год. и 410/2010 год. регулационен и кадастрален план на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.    

<< Всички новини | << АРХИВ