Новини

<< Всички новини

[07.11.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Юсуф Шефкетов Чолаков и всички заинтересовани лица, че на 07.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Юсуф Чолаков (наследник) и Шефкет Чолаков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-128/07.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 81 кв.м (осемдесет и един кв.м), построена на основание отстъпено право на строеж с нотариален акт за суперфиция № 214, том V, дело № 1838/1975 год., върху дворно място, представляващо УПИ X (десет), планоснимачен № 7 (седем), кв. 1 (едно), по утвърдения със Заповед № 575/1973 год. регулационен и кадастрален план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, с площ от 570 кв.м (петстотин и седемдесет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ