Новини

<< Всички новини

[11.11.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 11.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ибраим Ходжа чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-129/11.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

имот с планоснимачен № 137 (сто тридесет и седем), кв. 27 (двадесет и седем), с площ от 312 кв.м (триста и дванадесет кв.м), който ведно с имоти с планоснимачни №№ 554 (петстотин петдесет и четири) и 289 (двеста осемдесет и девет), кв. 27 (двадесет и седем), участва в образуването на УПИ I - 137, 554, 289 (едно за имоти с планоснимачни номера сто тридесет и седем, петстотин петдесет и четири и двеста осемдесет и девет), кв. 27 (двадесет и седем) по одобрения със Заповед № 15/1990 год. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед № 294/31.07.2019 год. на кмета на Община Гърмен, ведно с построените върху имота двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 54 кв.м (петдесет и четири кв.м), двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 44 кв.м (четиридесет и четири кв.м) и паянтова стопанска сграда със застроена площ от 21 кв.м (двадесет и един кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.    

<< Всички новини | << АРХИВ