Новини

<< Всички новини

[15.11.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 15.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Илия Боздев и Марийка Боздева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-130/15.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

½ (една втора) идеална част от УПИ XVI (шестнадесет), планоснимачен № 230 (двеста и тридесет), кв. 9 (девет), по одобрения със Заповед № 2/1993 год. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за урегулирания поземлен имот от 690 кв.м (шестстотин и деветдесет кв.м), ведно с построената в югоизточната част на УПИ XVI-230 (шестнадесет за имот с планоснимачен номер двеста и тридесет) триетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 100 кв.м (сто кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.   

<< Всички новини | << АРХИВ