Новини

<< Всички новини

[20.11.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димитър Николов Марков и всички заинтересовани лица, че на 20.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Теохар Байрямков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-131/20.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

ливада с площ от 791 кв.м (седемстотин деветдесет и един кв.м), десета категория, находяща се в местността „Умча“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 54184.63.37 (петдесет и четири хиляди сто осемдесет и четири точка шестдесет и три точка тридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осиково, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1664/27.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 063037 (шестдесет и три хиляди тридесет и седем) по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ