Новини

<< Всички новини

[25.11.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се  всички заинтересовани лица, че на 25.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Реджеп Кьойбаши и Фикрие Кьойбаши чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-135/25.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ XVII (седемнадесет), планоснимачен № 347 (триста четиридесет и седем), кв. 33 (тридесет и три), по одобрения със Заповед № 237/2001 год. регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 260 кв.м (двеста и шестдесет кв.м), ведно с построената върху имота двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 80 кв.м (осемдесет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.    

<< Всички новини | << АРХИВ