Новини

<< Всички новини

[20.11.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Роза Минчева Пидева и всички заинтересовани лица, че на 20.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Янко Пидев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-133/20.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ II (две), планоснимачен № 392 (триста деветдесет и две), кв. 21 (двадесет и едно), по утвърдения със Заповеди №№ 358/1932 год. и 4948/1932 год. регулационен и кадастрален план на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед № 311/2016 год. на кмета на Община Гърмен, с площ за имота от 925 кв.м (деветстотин двадесет и пет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.        

<< Всички новини | << АРХИВ