Новини

<< Всички новини

[20.11.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 20.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Шукри Господев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-134/20.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

90/170 (деветдесет върху сто и седемдесет) идеални части от имот с планоснимачен № 88 (осемдесет и осем), кв. 19 (деветнадесет), по утвърдения със Заповед № 15/1990 год. регулационен и кадастрален план на село Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед № 437/2017 год. на кмета на Община Гърмен, с площ за целия имот от 170 кв.м (сто и седемдесет кв.м), ведно с 1/2 (една втора) идеална част от построената върху имота паянтова стопанска сграда със застроена площ от 160 кв.м (сто и шестдесет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.   

<< Всички новини | << АРХИВ