Новини

<< Всички новини

[26.11.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Тодоров Дрянков и всички заинтересовани лица, че на 26.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Мариана Лучкова и Величко Дрянков чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-137/26.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

1/10 (една десета) идеална част от УПИ XII (дванадесет), планоснимачен № 96 (деветдесет и шест), кв. 1 (едно), по утвърдения със Заповед № 9/1999 год. регулационен и кадастрален план на село Огняново, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 360 кв.м (триста и шестдесет кв.м), ведно с построената върху имота на основание издадено разрешение за строеж № 9/16.03.1995 год. едноетажна масивна сграда – „Кафетерия“, със застроена площ от 68 кв.м (шестдесет и осем кв.м), и ведно с 1/4 (една четвърт) идеална част от построената върху имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 85 кв.м (осемдесет и пет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ