Новини

<< Всички новини

[27.11.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Георги Андонов Донков и всички заинтересовани лица, че на 27.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Александър Донков и Лиляна Донкова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-138/27.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

1/4 (една четвърт) идеална част от УПИ XII (дванадесет), планоснимачен № 201 (двеста и едно), кв. 11 (единадесет), по одобрения със Заповед № 2/1993 год. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 1 100 кв.м (хиляда и сто кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.       

<< Всички новини | << АРХИВ