Новини

<< Всички новини

[28.11.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Димитър Ангелов Търтов и всички заинтересовани лица, че на 28.11.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Георги Търтов и Димитър Търтов чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-141/28.11.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижими имоти, представляващи:

 

1. Нива с площ от 1 298 кв.м (хиляда двеста деветдесет и осем кв.м), пета категория, находяща се в местността „Суаживица“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 18366.14.13 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка четиринадесет точка тринадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 014013 (четиринадесет хиляди и тринадесет) по КВС на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград;

2. Ливада с площ от 923 кв.м (деветстотин двадесет и три кв.м), пета категория, находяща се в местността „Тальова върба“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 18366.16.53 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка шестнадесет точка петдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 016053 (шестнадесет хиляди петдесет и три) по КВС на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград;

3. ½ (една втора) идеална част от овощна градина с площ от 4 204 кв.м (четири хиляди двеста и четири кв.м), пета категория, находяща се в местността „Палметата“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 18366.36.11 (осемнадесет хиляди триста шестдесет и шест точка тридесет и шест точка единадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-299/13.05.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 036011 (тридесет и шест хиляди и единадесет) по КВС на землище село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ