Новини

<< Всички новини

[02.12.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 02.12.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Катя Дерменджиева чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-123-002/02.12.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

втори жилищен етаж, представляващ самостоятелно жилище с отделен вход, със застроена площ от 100 кв.м (сто кв.м), състоящ се от: входно антре, дневна с кухненски бокс, две спални и стълба към тавана, санитарен възел, баня с тоалетна; и тавански етаж със застроена площ от 100 кв.м (сто кв.м), състоящ се от: две стаи и санитарен възел, в двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 100 кв.м (сто кв.м), построена върху имот с планоснимачен № 724 (седемстотин двадесет и четири), кв. 34 (тридесет и четири) по утвърдения със Заповед № 14/1990 год. регулационен и кадастрален план на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповеди №№ 371/14.12.2010 год. и 274/28.09.2011 год. на кмета на Община Гърмен, с площ за имота от 213 кв.м (двеста и тринадесет кв.м), който имот ведно с имоти с планоснимачни №№ 725 (седемстотин двадесет и пет), кв. 34 (тридесет и четири), 659 (шестстотин петдесет и девет), кв. 34 (тридесет и четири) и 660 (шестстотин и шестдесет), кв. 34 (тридесет и четири), участва в образуването на УПИ V-724,725,659,660 (пет за имоти с планосномачни номера седемстотин двадесет и четири, седемстотин двадесет и пет, шестстотин петдесет и девет, шестстотин и шестдесет), кв. 34 (тридесет и четири) по одобрения със Заповед № 14/1990 год. регулационен и кадастрален план на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповеди №№ 371/14.12.2010 год. и 274/28.09.2011 год. на кмета на Община Гърмен, с обща площ за УПИ V-724,725,659,660, кв. 34, от 1 150 кв.м (хиляда сто и петдесет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.

<< Всички новини | << АРХИВ