Новини

<< Всички новини

[17.12.2019]

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ «ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНИ ВЪЗРАСТНИ В ОБЩИНА ГЪРМЕН»

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ

«ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И САМОТНИ ВЪЗРАСТНИ В ОБЩИНА ГЪРМЕН»

            Във връзка със сключен договор  №BG05M9OP001-2.071-0003-С01 на 20.11.2019 г, по проект «Подкрепа за социално включване на хора с увреждания и самотни възрастни в община Гърмен», между Министерство на труда и социалната политика община Гърмен и СНЦ МИГ „Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, по процедура „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“ чрез Водено от общностите местно развитие,

община Гърмен обявява набирането на заявления за ползване на услугата.

Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Гърмен, чрез осигуряване на достъп до социални и здравни услуги в домашна среда и в общността.

 

Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове към настоящата обява.

  1. За ползватели на социалната услуга „личен асистент“ по проекта могат да кандидатстват лица над 65 год. и хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, отговарящи на едно от следните изисквания:

Допустими участници по проекта са:

-     Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване

-    Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги;

Кандидатстване: Документи се подават от 17.12.2019г. до 07.01.2020 г.
Предоставяне на социалната услуга:  10 месеца

2.    Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец и изискващите се документи – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, по настоящ адрес в община Гърмен. При кандидатстването се прилагат следните документи:

2.1.    Документ за самоличност (копие);
2.2.    Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (копие)
2.3.    Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие), епикризи или др. медицински документи.
2.4.    Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)
2.5.    Декларация по образец , че към момента на кандидатстването лицето ползва или не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването - лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител).
2.6.    Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни
2.7.    Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата, когато не се подава лично.

 

Образци на документите могат да се получат всеки работен ден от 8.30-17.00 часа, в стая №15, ет. 3 с сградата на Община Гърмен,  както и да бъдат изтеглени от официалния сайт: https://www.garmen.bg

Резултатите на класираните кандидати ще бъдат обявени на информационното табло в Община Гърмен  или на официалния сайт.

Повече информация можете да получите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в стая №15 в Община Гърмен, с.Гърмен, ул.“Първа“ №35, или на тел.0882966775.

 

Необходими документи за ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

Необходими документи за ПОТРЕБИТЕЛ

 

 

 

 

<< Всички новини | << АРХИВ