Новини

<< Всички новини

[03.12.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Васил Димитров Бараков и всички заинтересовани лица, че на 03.12.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Орхан Койнарев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-143/03.12.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

нива с площ от 3 441 кв.м (три хиляди четиристотин четиридесет и един кв.м), девета категория, находяща се в местността „Клетища“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 54184.65.54 (петдесет и четири хиляди сто осемдесет и четири точка шестдесет и пет точка петдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осиково, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1664/27.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 065054 (шестдесет и пет хиляди петдесет и четири) по КВС на землище село Осиково, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.    

<< Всички новини | << АРХИВ