Новини

<< Всички новини

[06.12.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 06.12.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ибраим Капитанов и Атидже Капитанова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-144/06.12.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

имот с планоснимачен № 556 (петстотин петдесет и шест), кв. 74 (седемдесет и четири), по утвърдения със Заповед № 10/1991 год. регулационен и кадастрален план на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед № 333/2010 год. на кмета на Община Гърмен, с площ за целия имот от 280 кв.м (двеста и осемдесет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.              

<< Всички новини | << АРХИВ