Новини

<< Всички новини

[13.01.2020]

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация с.Гърмен обявява, че от „КИК-КРАСИ 2012“ ЕООД в Общинска администрация с.Гърмен е представен за одобрение проект за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на УПИ ХI-765, 871, 881 и УПИ II с обхват имот пл.№917, кв.71 по плана на с.Огняново, общ.Гърмен, област Благоевград.

        

Заинтересованите лица съгласно ЗУТ могат да се запознаят с проекта в техническа служба към Общинска администрация с.Гърмен и да направят писмени възражения, предложения и искания по него в едномесечен срок.

<< Всички новини | << АРХИВ