Новини

<< Всички новини

[13.01.2020]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Общинска администрация с.Гърмен обявява, че от „ВИП СИТИ ИНВЕСТ“ ЕООД в Общинска администрация с.Гърмен е представен за одобрение проект за изменение на  Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на УПИ II, УПИ III-772 773, 780, 781, 782, 783, 787, 918 и алея от кв.71 по плана на с.Огняново, общ.Гърмен, област Благоевград.

        

Заинтересованите лица съгласно ЗУТ могат да се запознаят с проекта в техническа служба към Общинска администрация с.Гърмен и да направят писмени възражения, предложения и искания по него в едномесечен срок..

 

<< Всички новини | << АРХИВ