Новини

<< Всички новини

[02.12.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 02.12.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Ебузер Османов и Тюркян Османова чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-142/02.12.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

380/580 (триста и осемдесет върху петстотин и осемдесет) идеални части от УПИ XV (петнадесет), планоснимачен № 219 (двеста и деветнадесет), кв. 4 (четири), по утвърдения със Заповед № 14/1991 год. регулационен и кадастрален план на село Хвостяне, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 580 кв.м (петстотин и осемдесет кв.м), ведно с построените върху имота масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв.м (седемдесет и два кв.м), с прилежащо мазе и сервизни помещения на полуподземен етаж със застроена площ от 72 кв.м (седемдесет и два кв.м), и гараж със застроена площ от 20 кв.м (двадесет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ