Новини

<< Всички новини

[09.12.2019]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се всички заинтересовани лица, че на 09.12.2019 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Иванка Порова и Борис Поров чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-145/09.12.2019 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

УПИ II (две), планоснимачен № 410 (четиристотин и десет), кв. 44 (четиридесет и четири), по одобрения със Заповед № 2/1993 год. регулационен и кадастрален план на село Гърмен, община Гърмен, област Благоевград, с площ за целия имот от 682 кв.м (шестстотин осемдесет и два кв.м), ведно с построената върху имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 80 кв.м (осемдесет кв.м).

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ