Новини

<< Всички новини

[06.01.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Мехмедали Мехмедалиев Бинджев, както и всички заинтересовани лица, че на 06.01.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Акиф Бинджев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-1/06.01.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

имот с планоснимачен № 1022 (хиляда двадесет и две), кв. 20 (двадесет), с площ от 170 кв.м (сто и седемдесет кв.м), който участва с площ от 140 кв.м (сто и четиридесет кв.м) в образуването на УПИ II (две), кв. 20 (двадесет) и с площ от 30 кв.м (тридесет кв.м) в образуването на улица, която представлява нереализирано мероприятие по смисъла на ЗУТ в същите 30 кв.м (тридесет кв.м), по утвърдения със Заповед № 237/2001 год. регулационен и кадастрален план на село Рибново, община Гърмен, област Благоевград, изменен със Заповед № 208/2018 год. на кмета на Община Гърмен.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания  и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.                            

<< Всички новини | << АРХИВ