Новини

<< Всички новини

[20.12.2019]

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 20.11.2019 г. Община Гърмен стартира изпълнението на проект “По добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи лица” със срок за изпълнение 12 месеца от - 20.11.2019 г.до 20.11.2020 г.

Стойност на проекта е 97 791.50 лева, от които 83 122.78 лв. европейско и 14 668.72 лв. национално съфинансиране.

Проектът се финансира 100% по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, процедура BG05M9OP001-2.071 МИГ Гоце Делчев-Гърмен –Хаджидимово –Мярка 11 ”По добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи лица”.

Общата цел на проекта е: Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на хора с увреждания  и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване на територията на община Гърмен, чрез осигуряване на достъп до социални и здравни услуги  в домашна среда и в общността.

Специфични цели:

- Да се разшири дейността на Общинския център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение, създаден по операция ”Независим живот” на ОП РЧР 2014-2020 г.

- Да се подобри достъпа на лицата с увреждания и самотно живеещи възрастни хора до висококачествени интегрирани социални и здравни услуги в общността и в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от подкрепа.

Проектът е в съответствие с ИП 3 “Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес на ОПРЧР 2014-2020. Изпълнението му ще бъде местен принос към постигането на специфична цел  1 на ИП 3 за подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване  до услуги за социално включване и здравеопазване, като отговор на техните комплексните потребности.

Проектът е в съответствие с Приоритет 3 ”Развитие на човешкия капитал чрез подобряване достъпа до заетост, стимулиране на предприемаческите идеи и осигуряване на съвременни социални услуги”. СЦ 3.2 “Насърчаване на социалното включване на лица то маргинализирани групи, лица с увреждания, самотно живеещи лица и др. уязвими общности” от СВОМР НА МИГ-Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово. Анализът на социално-икономическа среда на територията на МИГ и конкретно в община Гърмен, показва много нисък социален и икономически статус  на хора с увреждания  и самотно живеещите  възрасти над 65 г. Изпълнението на проекта ще отговори на идентифицираните от СВОМР нужди от разширяване обхвата на съществуващите  и разкриване на нови услуги (социални, здравни, подкрепящи и др. ), насочени към задоволяване на комплексните потребности от грижи на лицата от уязвими групи. Планираните дейности са обвързани  с приоритетите, целите и мерките в областната стратегия  за развитие на социалните услуги  до 2020 г.и съответстват изцяло от на Приоритетно направление 1 “Развитие на социалните услуги в общността за социално включване и превенция на социалното изключване и изолация на рисковите групи”, СЦ 1.3 “Подкрепа на хора с увреждания, които ползват услуги, предоставени в общината” и СЦ 1.4 “Развитие на услуги в общността за осигуряване на спокоен и достоен живот на старите хора в домашна и семейна среда” от стратегията за развитие на социалните услуги  в община Гърмен за периода 2016-2020 г.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в община Гърмен ще допринесе за подобряване качеството на живот и за социалното приобщаване на хора с увреждания и самотно живеещите възрастни.

<< Всички новини | << АРХИВ