Новини

<< Всички новини

[13.01.2020]

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 27.12.2019 г.Община Гърмен стартира изпълнението на проект “Подкрепа за интеграция на маргинализираните общности в община Гърмен” със срок за изпълнение 10 месеца - 27.12.2019 г. до 27.10.2020 г.

Стойността на проекта 97 140.83 лева, от които 82 569.71 лева  европейско и 14 571.12 лева национално съфинансиране.

Проектът се финансира 100%  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социялен фонд, процедура BG05M9OP001-2.024 МИГ Гоце Делчев-Гърмен, Хаджидимово-Мярка 10 “Интеграция на маргинализираните общности”.

Общата цел на проекта е пълноценно участие в обществения  живот на територията на община Гърмен на лица от уязвими етнически общности с фокус върху ромите, чрез комплексна интервенция, насочена към преодоляване на бедността, подобряване качеството на живот и социално –икономическа интеграция.

Специфични цели:

- Подобряване на възможностите за трудова реализация, чрез активизиране на личностния потенциал, повишаване на уменията и компетентностите и предоставяне на услуги, насочени към подобряване достъпа до заетост .

- Повишаване на заетостта и жизнения стандарт на лица от ромската общност, чрез включване в субсидирана заетост.

- Създаване на подходящи условия за устойчивата интеграция на социално изключени и/или застрашени от изключване роми, чрез подобряване достъпа им до социални и здравни услуги в общността.

В проекта ще бъдат включени 25 лица, представители на ромската общност на територията на община Гърмен, които са социално изключени или застрашени от изключване, поради фактори като ранно отпадане от училище, ниско образование, трайна безработица и липса на трудови навици, ограничени възможности за заетост, бедност, лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални и образователни услуги.

За задоволяване на комплексните потребности на лица от целевата група е предвидено в зависимост от индивидуалните им характеристики те да бъдат обхванати в дейности за подобряване на достъпа до заетост (активиране, посредничество за намиране на работа, професионално информиране и консултиране, предоставяне на обучение по ключови компетентности и включване в заетост) и достъпа до социални и здравни услуги.

В рамките на 6 месеца по проекта ще бъде осигурена заетост на 18 лица от целевата група. Включването им в заетост ще създаде предпоставки за формиране на активно поведение на пазара на труда,за придобиване на професионални и трудови умения и подобряване условията на живот, чрез осигуряване на финансова стабилност на семействата.

 

<< Всички новини | << АРХИВ