Новини

<< Всички новини

[13.01.2020]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 18а от АПК, община Гърмен, отдел  „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. Уведомяват се наследниците на Стоян Попов Георгиев и всички заинтересовани лица, че на 13.01.2020 г. е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка.  

    

Производството е по инициатива на Неджими Дъргутев чрез подадено заявление с вх. № ОС-2078-6/13.01.2020 г. за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот, представляващ:

 

нива с площ от 785 кв.м (седемстотин осемдесет и пет кв.м), пета категория, находяща се в местността „Решманица“, съставляваща поземлен имот с идентификатор 20331.72.6 (двадесет хиляди триста тридесет и едно точка седемдесет и две точка шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дебрен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-1660/27.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предходен № 072006 (седемдесет и две хиляди и шест) по КВС на землище село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград.

 

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на община Гърмен, можете да правите писмени искания и  възражения.

 

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението се поставя на таблото за обявление в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Община Гърмен.  

<< Всички новини | << АРХИВ