Новини

<< Всички новини

[20.12.2019]

СЪОБЩЕНИЕ 1

ОБЩИНА ГЪРМЕН,на основаниечл. 26, ал. 2 от Закона за нормативнитеактове, във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс,  уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „НИКОПОЛИСʹ2020“ с. Гърмен.

В изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове и на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА, проектът наПравилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „НИКОПОЛИСʹ2020“ с. Гърмен е публикуван на официалната интернет страница на Община Гърмен на 20.12.2019 г.

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Гърмен уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „НИКОПОЛИСʹ2020“ с. Гърмен.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Гърмен чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да се запознаят с проекта на  официалната интернет страница на Община Гърмен и да направят своите предложения и становища във връзка с приемането на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „НИКОПОЛИСʹ2020“ с. Гърмен.  

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са аргументирани писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в Център за информация и услуги на Общинска администрация – с. Гърмен, ул. Първа № 35,  както и на е-mаil адрес: [email protected], в срок до 22.01.2020 г.

При постъпване, в рамките на законовия 30-дневен срок за обществени консултации, на предложения и становища по проекта на Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Гърмен върху общинската част от капитала на търговските дружества, същите ще бъдат оповестени от вносителя преди приемането на акта от Общински съвет Гърмен.

       

20.12.2019 год.

село Гърмен

<< Всички новини | << АРХИВ